Zapewniamy najlepszą ochronę przeciwpożarową

GP-1x

gasnica_gp_1

Producent KZWM Ogniochron
Gaśnica proszkowa 1kg ABC

Przeznaczona jest do gaszenia pożarów z grupy:


A – Ciał stałych tj. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma
B – Cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła
C – Gazów palnych m.in. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego Ma ona szczególne zastosowanie w samochodach osobowych, łodziach motorowych, żaglowych, kempingach a także w mieszkaniach prywatnych.

Gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy A,B,C mające szerokie zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, produkcyjnych a także w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

Bardzo dobrze sprawdzają się w mieszkaniach prywatnych.

Czynności serwisowe przeprowadzać należy minimum raz na 12 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać: na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.