Zapewniamy najlepszą ochronę przeciwpożarową

Polityka prywatności

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, Drodzy Partnerzy!
Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług było dla Was komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Wam ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej oraz w trakcie współpracy.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest FIRE-COM Sp.j. Marcin Ostrowski, Maciej Schneider, Hieronim Jakubowski w Poznaniu (61-361), ul. Starołęcka 18D wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350558, NIP: 782-24-56-445.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych lub danych osobowych Waszego personelu. Pozyskane dane zachowujemy w ścisłej poufności.

Podczas korzystania przez Was z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszego serwisu.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
  • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, biuro księgowe;
  • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem do nich przez osoby niepowołane, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny w związku z tym zapewniamy że będziemy monitorować przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania z Waszymi danymi oraz wprowadzać nowe lepsze zabezpieczenia jeżeli taka potrzeba wystąpi..