Zapewniamy najlepszą ochronę przeciwpożarową
 • Przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu

  - przegląd gaśnic
  - hydrantów wewnętrznych
  - hydrantów zewnętrznych
  - próby ciśnieniowe węży hydrantowych
  - drzwi ppoż.
  - bram ppoż.
  - oświetlenia ewakuacyjne, awaryjne
  - system sygnalizacji pożaru
  - systemy gaszenia
  - systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
  - przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych


  * Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  * Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

   

   
   
  Zwiń
 • WYPOSAŻANIE OBIEKTÓW W SPRZĘT PPOŻ. ORAZ ZNAKI

  Nasz zespół kompleksowo doradzi i zabezpieczy obiekt wyposażając go w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowując go, opracuje niezbędną dokumentację,  a także wykona przeglądy i konserwację sprzętu.  

  Powyższe reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351


  Zaopiekujemy się Państwa firmą, lub domem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

   
   
   
   
  Zwiń
 • DOKUMENTACJE PPOŻ.

  - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  - Ocena zagrożenia wybuchem
  - Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  - Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym ( PZPA ) dla zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku
  - Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie trwania pożaru
  - Analiza i ocena stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów
  - Ekspertyzy techniczno - budowlane
  - Opracowywanie wytycznych dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych
  Zwiń
 • DOKUMENTACJE BHP

  - Opracowywanie kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
  - Instrukcje stanowiskowe
  - Audyty bhp
  - Badanie przyczyn wypadków oraz sporządzanie ich pełnej dokumentacji.
  Zwiń
 • Szkolenia

  * BHP

   Wstępne ogólne – przed przystąpieniem do pracy
   Okresowe dla:
  - pracowników administracyjno – biurowych
  - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  - osób kierujących pracownikami i pracodawców

  * PPOŻ.

  Ogólne i specjalne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego


  * UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  Zwiń
 • PRAKTYCZNE SPRAWDZANIE ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI

  * PRÓBNE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

  Na życzenie klienta symulacja warunków pożarowych z użyciem sprzętu technicznego.

      Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.


  W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

  W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

   
  uslugi_1

      * Ćwiczenie ewakuacyjne z udziałem Straży                                                                                                     *  Zadymienie pomieszczenia przy użyciu wytwornicy dymu

   
  Zwiń
 • WYKONANIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH

   
  • >> SYSTEMY HILTI

   hilti

   HILTI-NAZEWNICTWO-1

   HILTI-NAZEWNICTWO-2

   HILTI-NAZEWNICTWO-3


   hilti_2

   Zwiń
  • >> SYSTEMY ALFASEAL

   Przejścia instalacyjne
   Są to miejsca przechodzenia przez przegrodę (ściany – stropy) o danej odporności ogniowej rur lub kabli.
   W zależności od rodzaju przechodzących rur lub kabli wyróżniamy następujące rodzaje uszczelnień:


   1. Rur niepalnych (np. stalowych, żeliwnych, miedzianych):
   Wykonywane z odpowiednich materiałów systemowych, wełny mineralnej , farb i kitów pęczniejących

   rury_niepalne   2. Rur palnych

   Stosuje się:
   kołnierze ochronne, pęczniejące opaski ogniochronne i pęczniejące masy uszczelniające. 

   rury_palne

   3. Kabli, wiązek kabli i korytek kablowych
   Stosuje się:
   a) poduszki ogniochronne, które wraz ze wzrostem temperatur pęcznieją, skutecznie uszczelniając przegrodę przed przedostawaniem się gazów pożarowych, dymów i ognia, a ponadto zachowują wysoką odporność mechaniczną. Ich zaletą jest możliwość uszczelnienia dużych powierzchniowo otworów, także jeśli mają one charakter tymczasowy (np. montaż i demontaż podczas przebudowy).

   b) masy uszczelniające ew. kombinacja wełny mineralnej z farbami pęczniejącymi. Są nieskomplikowane w montażu min. ze względu na dopasowanie ich kształtu do wielkości szczelin przepustów. Masy odwzorowują kształty przekrojów przepustów, uszczelniając otwory.

   c)  gotowe osłony kabli i korytek kablowych.Stosuje się odpowiednie rozmiary dla potrzebnych wymiarów.

   kable_wiazki

   4. Przejścia instalacyjne – kombinowane :

   Jeśli w jednym przepuście łączone są różne instalacje tj. kable energetyczne, elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe, kanały, metalowe drabinki kablowe, rury palne i niepalne, pojedyncze przewody multimedialne, wiązki kabli itp.; stosowane są specjalnie dobierane rozwiązania uszczelniające.

    

   Zwiń
  • >> INNE

   Zajmujemy się również wdrażaniem innych systemów.
   Skontaktuj się z nami i zapytaj o wdrożenie!

   Zwiń
  Zwiń
 • SYSTEMY GAŚNICZE

  • >> Aerozolowe systemy gaśnicze

   * AEROZOL GAŚNICZY
   Środek do gaszenia pożarów wytwarzany w wyniku reakcji spalania ciała stałego w specjalnych generatorach aerozolu. Powstały w wyniku poszukiwań alternatywy dla halonu, którego produkcji zakazano w 1994 r., po podpisaniu Protokołu Montrealskiego (1987 r.). Od czasu pierwszych zastosowań generatory aerozolu gaśniczego podlegały rozwojowi technicznemu i intensywnym badaniom. Dopiero w 2009 r. przyjęto dokumenty normatywne w postaci CEN/TR – 15276-1 i CEN/TR 15276-2 oraz wytyczne w IMO/Circ. 1270:2008 dotyczące zastosowania na morzu. Zastosowanie aerozoli: Zastosowanie aerozoli gaśniczych jest uniwersalne i spełnia wymogi większości zastosowań. Generatory Aerozolu Gaśniczego mogą być częścią stałego systemu przeciwpożarowego (SUG) lub stanowić samodzielne urządzenie gaśnicze. 1. grupy A (pożar ciał stałych) – skuteczność gaśnicza potwierdzona dla: akrylo-nitrylo–butadieno-styrenu (ABS), polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździerzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MDF), sklejki, styropianu. 2. linie produkcyjne, kotłownie, sterownie, przestrzenie między stropowe i podpodłogowe. 3. grupy B (pożar cieczy palnych); 4. silniki spalinowe, pomieszczenia bagażowe, warsztaty, maszynownie. 5. grupy C (pożar gazów palnych); 6. grupy F (pożar tłuszczów); 7. urządzeń elektrycznych pod napięciem do 36 kV 8. Pomieszczenia ruchu elektrycznego, serwerownie, tunele kablowe, komory transformatorowe, elektrownie wiatrowe, generatory prądotwórcze, elektrowozy, maszynownie, wagony, kontenery automatyki kolejowej.

   Znajdują również zastosowanie podczas pożarów w archiwach i zabytkach (zwłaszcza z utrudnionym dostępem), przemyśle zbrojeniowym oraz na morzu. Przy niewielkim stężeniu (kilkakrotnie mniejszym niż proszki na bazie węglanów czy zamienniki halonu HFC227ea, np. FM-200) mogą ugasić pożary grupy B. Dzięki dobrym efektom gaśniczym uzyskiwanym przy zastosowaniu stosunkowo niskich stężeń – 50… 100 g/m3 – zajmują niewiele miejsca (w przeciwieństwie do stałych urządzeń gaśniczych np., na CO2).

   Certyfikaty dla produktów:

   o Underwriters Laboratories of USA, UL Listing Certificate No. 20110802-EX6960, 02/08/11. o BSI Kitemark (UKAS Product Certification) License No. KM 547633, dated 29 April 2009.
   o ActiveFire Listing Certificate (Australia, New Zealand), Listing No. afp-2286 dated 13 February 2009.
   o KIWA – Product Certificate no. K21477/11, dated 1 August 2011. o EPA – SNAP listing of Substitutes – Powered Aerosol E (FirePro [supreg]). September 2006.
   o Underwriters Laboratories of Canada, listing Certificate No. EX6960 dated June 2006. o ANPI – Belgium Accredited Institute, ANPICERT, Certificate of Conformity, January 2007.
   o PCBC, The Product Certification Body, (Poland). Scientific and Research Center for Fire Protection, Certificate of Approval 306/2000, 15.05.2000.
   o Fire Protection Test Laboratory, Budapest, Hungary. Fire Protection Conformity Certification Number: 50/47/1999, 27 July 1999


   aerozolowe

                    * PRODUKTY                                                                                                                        * CERTYFIKATY

   Zwiń
  • >> Wykrywanie i gaszenie iskier

   * WYKRYWANIE I GASZENIE ISKIER
   Środki prewencyjne, które amortyzują się w ciągu kilku sekund! Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sprzyjających warunkach substancje pyliste wybuchają w powietrzu stwarzając zagrożenie dla instalacji przemysłowych, budynków, a przede wszystkim dla życia ludzkiego, powodując niejednokrotnie przestoje produkcyjne i straty przedsiębiorstwa. Typowe obiekty zagrożone wybuchami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się iskier to: tunele, transportery, przewody transportu pneumatycznego, młyny, silosy, suszarnie, instalacje wyciągowe oraz pomieszczenia, w których znajdują się transportery. W celu eliminacji podobnych zagrożeń pneumatyczne i mechaniczne urządzenia transportowe można monitorować na wypadek występowania iskier oraz odpowiednio zabezpieczyć stosując systemy wykrywania i gaszenia iskier. Zastosowanie poniższych urządzeń, dzięki najnowszym technologiom, gwarantuje całkowicie bezpieczną eksploatację maszyn produkcyjnych. Instalacja wykrywania i gaszenia iskier składa się głównie ze współpracujących ze sobą zespołów detekcji i eliminowania iskier. Może ona obejmować kilka obszarów gaszenia. Instalacje te mają za zadanie rozpoznawać i odpowiednio wcześnie gasić iskry i gniazda zapłonu, które mogły powstać w procesie przygotowania i transportu surowca, tak, aby nie doszło do powstania pożaru czy eksplozji. Takie instalacje uruchamiają gaszenie samoczynnie oraz kontrolują procesy sterownicze, jak wyłączenie maszyn, a po zakończonym procesie gaszenia muszą być automatycznie natychmiast gotowe do pracy. Dla każdego elementu instalacji opracować można specjalną koncepcję ochrony
   (patrz rysunek….)

   Wykrywanie-i-gaszenie-iskier

   Zwiń
  • >> Mgłowe urządzenia gaśnicze

   System gaszenia mgłą wodną Telesto®

   System Telesto® jest alternatywnym sposobem gaszenia pożarów w stosunku do halonów oraz innych gazów gaśniczych. Systemy gaszenia mgłą wodną charakteryzują się wysoką skutecznością gaszenia, która jest zdecydowanie wyższa od tradycyjnych instalacji tryskaczowych oraz cechują się w przeciwieństwie do gazów gaszących bezpieczeństwem stosowania tak w stosunku do ludzi jak i środowiska. Systemy mgłowe Telesto® w stosunku do tradycyjnych wodnych urządzeń gaśniczych w zasadzie nie powodują strat po pożarowych.

   System mgłowy jest przeznaczony dla ochrony:

   1. Wszelkich pomieszczeń biurowych, gospodarczych i produkcyjnych Szczególnie polecany jest dla pomieszczeń przemysłowych o objętości do 80m3.

   2. Kanałów i zbiorników z łatwopalną cieczą.

   3. Wolnostojących maszyn i urządzeń przemysłowych oraz innych obiektów narażonych na zagrożenia pożarowe np. wtryskarki, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, turbiny, kotły olejowe.

   4. System może być również projektowany do tworzenia kurtyn termicznych i ochrony dróg ewakuacyjnych

   Specyficzne własności mgły pozwalają na gaszenie nią paliw i olei lekkich, spożywczych. Zgodnie z potwierdzonymi badaniami mgłę stosuje się do gaszenia pożarów grupy A, B i F.

   ikonki

   Zasada działania.

   Systemy Telesto® pozwalają uzyskać mgłę o bardzo małych kroplach (50 -150 µm) przy pomocy niskich ciśnień rzędu 4-8 bar (systemy dwu mediowe) i średnich ciśnień, w praktyce ok. 16 bar dla systemów jedno mediowych lub mieszanek wody i gazu.

   Systemy niskociśnieniowe, dwumediowe, do wytworzenia mgły wodnej używają sprężonego powietrza lub azotu oraz wody. Głównym elementem SUGM są głowice FENT®. Zastosowane w nich układy dysz de Lavala pozwalają rozpędzić gaz do prędkości naddźwiękowych, a powstająca fala uderzeniowa i rozrzedzająca rozbija wodę; powstałe w ten sposób drobiny wody tworzą strumień mgły.
   Jako alternatywa systemów dwumediowych występuje system. OPTIMIST/ROTOR Telesto® W butlach zasilających znajduje się środek gaśniczy (standardowo woda) oraz gaz. Zamieszczony w butli zespół pulsatorów wytwarza mieszaninę wody i azotu o tłoczkowym (pulsacyjnym) charakterze przepływu. Z butli medium wydostaje się do głównej rury układu i dalej systemem orurowania do głowic typu CSFH. Dysze głowic generują strumień mgły o kroplach wody, rzędu kilkudziesięciu mikronów.

   Podstawowe rodzaje produktów Telesto.
   Na bazie doświadczeń f-my Telesto oraz analizy rynku wyodrębniono kilka rodzajów produktów tak by dobrać właściwe/optymalne rozwiązanie gaśnicze dla klienta.

   Systemy SUGM.
   Stopień dyspersji i energia kinetyczna mgły zależą od typu zastosowanych głowic oraz parametrów dostarczanych mediów (gaz, woda).
   Głównym elementem SUGM są głowice FEN-T®. W wersji przeciwpożarowej głowice zbudowane są ze stali nierdzewnej.

   DSCF0836
   Urządzenia gaśnicze typu hydrant.

   • Urządzenie gaśnicze wodno-mgłowe TG-2M przeznaczone jest dla przemysłu do pracy ciągłej, bez ograniczenia czasu generowania mgły. Jest to nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
    Istotą systemu jest prądownica z głowicą FEN®. Prądownica wytwarza strumień mgły o długości kilku metrów i średnicy ok. 1,3 m. Całość systemu składającego się z prądownicy, zwijadła w wężem zespolonym, reduktorów ciśnień, filtrów została umieszczona w wolnostojącej, mocowanej do podłoża obudowie. Do urządzenia TG-2M (H-1000) muszą być dostarczone siecią stacjonarną media, czyli woda i powietrze lub azot o odpowiednich ciśnieniach i wydajnościach.

   • Urządzenie gaśnicze H-3000, który posiada własny zbiornik z wodą (60 litrów) oraz butlę z gazem, dzięki temu nie są wymagane zewnętrzne podłączenia. Urządzenie działa tak samo jak H-1000, oczywiście w ograniczonym czasie (4.5-5 min).

    System gaszenia mgłą wodną Telesto -skrócone_2

    Systemy typu Optimist/Rotor.
    W butlach zasilających znajduje się środek gaśniczy (standardowo woda) oraz gaz. Zamieszczony w butli zespół pulsatorów wytwarza mieszaninę wody i azotu o tłoczkowym (pulsacyjnym) charakterze przepływu. Z butli medium wydostaje się do głównej rury układu i dalej systemem orurowania do głowic typu CSFH. Dysze głowic generują strumień mgły o kroplach wody, rzędu kilkudziesięciu mikronów. Kształt strumienia mgły wychodzącej z dyszy zbliżony jest do stożka w zależności od głowicy o kształcie kołowym lub elipsy. Odpowiednio ukierunkowane głowice powodują, że strumienie mgły pokrywają całą powierzchnię gaszonego urządzenia (wierzch i ściany boczne) lub wypełniają w całości objętość chronionego pomieszczenia mgłą oraz przekształconą z niej parą wodną.
    SGM-P ROTOR ma zastosowanie tylko w pomieszczeniach zamkniętych oraz w temperaturze dodatniej. Dla temperatur ujemnych możliwe jest zastąpienie wody preparatami umożliwiającymi pracę systemu w temperaturach do -40 oC lub stosowanie rozwiązań zapobiegających zamarzaniu wody.    Zespół zasilania:
    System gaszenia mgłą wodną Telesto -skrócone_3

   Zwiń
  Zwiń
 • PROJEKTOWANIE I MONTAŻ

  - Systemów sygnalizacji pożaru
  - Systemów oddymiania
  - Aerozolowych systemów gaśniczych
  - Mgłowych systemów gaśniczych
  - Wykrywania i gaszenia iskier
  - Pompowni ppoż. i instalacji tryskaczowych
  - Oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego
  - Klap ppoż., bram, drzwi

  Dla zainstalowanych systemów i urządzeń zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

     
  Zwiń
 • DORADZTWO I NADZÓR W ZAKRESIE BHP, PPOŻ.

  Kompleksowa obsługa od analizy projektu aż po oddanie obiektu do użytkowania.
  Zwiń
 • Złomowanie i utylizacja

  - gaśnic
  - izotopowych czujek dymu
  Zwiń
 • IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA

  Wykonujemy zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i drewnianych do wymaganych klas odporności z wykorzystaniem materiałów renomowanych firm między innymi 

  -FLAME STAL
  -UNIEPAL DREW SPECIAL
  -INNI PRODUCENCI
  Zwiń